Get Adobe Flash player

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

W dniach od 27 lutego 2023 do dnia 10 marca 2023 roku prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w Mieście Lublinie

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 27 lutego, od godziny 8.00 do 10 marca 2023 roku do godziny 15.00 Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem uzyskają informacje zwrotną dotyczącą akceptacji (w przypadku poprawnego wypełnienia) wniosku, bądź o jego odrzucenia.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
  31 marca 2023 roku od godziny 12.00
  – Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem uzyskają powiadomienie dotyczące zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej   
 3. Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania: od 31 marca br. od godz. 12.00 do 7 kwietnia br. do godz. 15.00,– Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej będą mogli potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do danego przedszkola mailowo, bez konieczności wizyty w placówce.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  11 kwietnia 2021 r. od godziny 12.00
   – Rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej powyższą informację otrzymają mailem
 5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,,
 6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 3 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Rekrutacja uzupełniająca:

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 15 maja br. od godz. 8.00 do 19 maja br., do godz. 15.00,
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 20 czerwca,  godz. 12.00,
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 12 czerwca br. godz. 12.00 do 16 czerwca br., do godz. 15.00,
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19 czerwca br. o godz. 12.00.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego należy w terminie rekrutacji, tj. od 27 lutego br. do dnia 10 marca br. dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami. Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony internetowej od dnia 10 marca. Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Po wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej, należy go wydrukować, podpisać i złożyć w placówce wskazanej  jako pierwsza.
Wniosek można także pobrać w formie papierowej z przedszkola/oddziału przedszkolnego, a po wypełnieniu i podpisaniu złożyć w placówce pierwszego wyboru. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia. Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli złożyli na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dodatkowe informacje: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest ukończenie przez kandydata w danym roku kalendarzowym trzech lat. Dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji. W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

Uchwała Rady Miasta ws. ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin ws. ustalenia harmonogramu

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-121122022-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-28-grudnia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-dla-roku-szkolnego-20232024-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-oraz-postepowaniu-uzupelniajacym-do-przedszkoli-oddzialow-,3882,28195,2.html

Pomoc w rejestracji kandydatów do naszego Zespołu Przedszkolnego znajdziecie Państwo również pod numerem telefonu (zmieniony od 1 lutego 2023 roku) 81 81 466 49 28 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.

Gazetka przedszkolna
Archiwa

PRZEKAŻ 1,5%

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS:

0000270261

Oraz poniższy cel szczegółowy:

BAJKOWY ZAKĄTEK LUBLIN 9198