Get Adobe Flash player

Koncepcja pracy Zespołu Przedszkolnego nr 1witamy

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U 2017 poz. 1658); ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym, w szczególności Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego; Statut Zespołu.

Główny priorytet naszego Zespołu Przedszkolnego:
Absolwent Zespołu Przedszkolnego nr 1 jest samodzielny, kreatywny i otwarty na kontakty z otoczeniem, potrafiący współdziałać, szanujący prawa innych.

Strategia rozwoju placówek:

  • Utrzymywanie wysokiej, jakości pracy Zespołu Przedszkolnego poprzez systematyczne wzmacnianie jego mocnych stron;
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówek w środowisku;
  • Tworzenie miejsca, w którym dzieci czują się dobrze i bezpiecznie, są pogodne i radosne, pełne optymizmu i chęci do zabawy, a także łatwo nawiązują kontakty z dorosłymi i rówieśnikami;
  • Dążenie, aby nauczyciele byli partnerami dzieci, stali obok nich, pozwalając jednocześnie na ujawnianie własnych pomysłów;

Wizja:
Przedszkola otwarte na oczekiwania i potrzeby swoich wychowanków oraz rodziców.

Misja:
Pragniemy, aby nasi wychowankowie w przyjaznym, bezpiecznym i pełnym akceptacji otoczeniu mieli możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
Chcemy, aby dzieci były pełne pomysłów, aktywne, twórcze, aby posiadały niepohamowaną chęć zdobywania wiedzy, rozwijania swoich umiejętności.
Dążymy do wyrównania szans edukacyjnych naszych wychowanków.
Staramy się, aby dzieci, które potrzebują jakiejkolwiek pomocy miały wsparcie w nauczycielach.

W naszym Zespole Przedszkolnym dziecko:
• Poznaje swoje prawa i obowiązki.
• Jest ciekawe świata.
• Jest twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju.
• Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi jest kulturalne i tolerancyjne.
• Jest ufne w stosunku do nauczycieli.
• Czuje się bezpiecznie.
• Jest odpowiedzialne i obowiązkowe.
• Jest radosne i aktywnie uczestniczy w życiu placówki.
• Odczuwa potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

W naszym Zespole Przedszkolnym rodzice:
• Czynnie uczestniczą w życiu Zespołu Przedszkolnego.
•  Mogą bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
•  Uzyskują informacje na temat funkcjonowania dziecka w grupie przedszkolnej.
•  Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy obydwu placówek.
•  Uzyskują pomoc specjalistów.
•  Rodzice czynnie wspierają placówki  w ich działaniach: pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym Zespole Przedszkolnym nauczyciele:
• Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
• Wykorzystują w pracy z dziećmi różnorodne metody aktywizujące.
• Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz obydwu placówek , a także poszukują sympatyków i partnerów.
• Monitorują efektywność własnej pracy.
• Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Aktywnie realizują zadania Zespołu Przedszkolnego określone w dokumentach wewnętrznych.
• Podejmują działania innowacyjne, są aktywni i twórczy.
• Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji, uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

Gazetka przedszkolna
Archiwa

PRZEKAŻ 1,5%

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS:

0000270261

Oraz poniższy cel szczegółowy:

BAJKOWY ZAKĄTEK LUBLIN 9198