Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Przedszkolnego nr 1.

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Przedszkolny nr 1

Zachodnia 7

20-620 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 2019.10.18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.01.23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część dokumentów nie posiada:

– warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

– opisów alternatywnych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

– audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;

– prawidłowo edytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane kontaktowe i informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Lublinie prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Zespołu Przedszkolnego nr 1 Bogumiła Zamojska poczta@zpr1.lublin.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 525 68 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna: Zespół Przedszkolny nr 1, ul. Zachodnia 7, 20-620 Lublin

Pozostałe budynki Zespołu Przedszkolnego nr 1 znajdują się przy ul. Nadbystrzyckiej 42, 20-501 Lublin

 1. Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Zachodniej 7
 1. Dojazd transportem publicznym MPK od ul. Nadbystrzyckiej (przystanek Politechnika 01 i 02). Z przystanku trzeba dojść kilkaset metrów do samego budynku.
 2. Jest możliwość podjechania samochodem osobowym bezpośrednio przed wejście do budynku.
 3. Aby wejść do budynku wejściem głównym należy pokonać kilka schodów oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie, drzwi zabezpieczone są zamkiem otwierane przez personel Zespołu Przedszkolnego nr 1 po wezwaniu dzwonkiem umieszczonym po lewej stronie od drzwi.
 4. Aby wejść do budynku wejściem bocznym należy pokonać schody. Drzwi otwierane są domofonem.
 5. Przy schodach brak pochylni dla osób niepełnosprawnych.
 6. Budynek jest parterowy. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 7. W budynku brak wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabo widzących. Istnieje możliwość udzielania informacji ustnych i asysty przez personel przedszkola.
 9. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 1. Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Nadbystrzyckiej 42
 1. Dojazd transportem publicznym MPK od ul. Nadbystrzyckiej (przystanek Politechnika 01 i 02). Z przystanku trzeba dojść kilkaset metrów do samego budynku.
 2. Jest możliwość podjechania samochodem osobowym bezpośrednio przed wejście do budynku.
 3. Aby wejść do budynku należy pokonać drzwi otwierane ręcznie. Drzwi zabezpieczone są zamkiem, otwierane przez personel Zespołu Przedszkolnego nr 1 po wezwaniu dzwonkiem umieszczonym po prawej stronie od drzwi.
 4. Budynek jest parterowy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 5. W budynku brak wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabo widzących. Istnieje możliwość udzielania informacji ustnych i asysty przez personel przedszkola.
 7. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

 

Gazetka przedszkolna
Archiwa

PRZEKAŻ 1,5%

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS:

0000270261

Oraz poniższy cel szczegółowy:

BAJKOWY ZAKĄTEK LUBLIN 9198